Op het voor de vergadering gestelde uur, neemt de voorzitter

kennis van de presentielijst opgemaakt door de griffiediensten; hij kan ofwel onmiddellijk de vergadering openen, ofwel de namen laten afroepen. 2. Er wordt geen tweede naamafroeping gedaan, persoonlijke lening doch de voorzitter verzoekt de leden die aanwezig waren vóór de sluiting der naamafroeping en die niet hebben geantwoord, zich te laten inschrijven.

 

Indien vastgesteld wordt dat het vereiste aantal leden niet aanwezig lenen is, kan de voorzitter de vergadering voor ten hoogste zestig minuten verdagen. Maakt hij van dit recht geen gebruik of is het vereiste aantal leden nog niet aanwezig, dan stelt hij de volgende vergadering op één der vier volgende werkdagen vast, tenzij de Kamer reeds tevoren een vergadering heeft belegd op een naderbij liggend tijdstip.

 

De zonder gevolg gebleven naamafroeping wordt herhaald bij het begin van de vergadering. Hetzelfde geldt indien, in de loop der vergadering, uit een naamafroeping of een gelijkwaardige wijze van stemmen gebleken is dat het vereiste aantal leden niet meer aanwezig is.

 

De toepassing der voorafgaande bepalingen mag in geen geval de verdaging tot gevolg hebben van een interpellatie of een vraag welke voorkomt op de agenda van een plenaire vergadering krachtens de reglementsbepalingen of overeenkom¬stig een beslissing van de Kamer.

 

De voorzitter neemt daartoe alle nuttige beslis¬singen, in afwijking van nr. 3. 5. De lijst der aanwezige leden wordt in de notulen leningen opgenomen. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt de lijst der aanwezige leden en der afwezige leden gedrukt in het Integraal Verslag van de Kamer; daarna worden de leden vermeld die verklaard hebben afwezig te zijn wegens ziekte.