Zo lening verandert er niets aan hun stemkrachtverhouding en weet

de fiscus niet hoeveel aandelen aan toonder zij in totaal bezitten. 286. Dit is uiteraard alleen mogelijk in ldeine vennootschappen. In grote vennoot-schappen, waar de aandeelhouders elkaar niet kennen en dus moeilijk dergelijke afspra-ken kunnen maken, zullen de aandeelhouders moeten kiezen tussen stemkracht of ano-nimiteit. 2. 2. Het bureau van de vergaderingA. De vorming van het bureau287. Om de jaarvergadering in goede orde te laten verlopen, wordt ze voorgezeten door een bureau. Is er geen definitief bureau door de statuten ingesteld, dan zal een voorlopig bureau deze taak van ordehandhaving waarnemen. Dit voorlopig bureau leidt de vergadering met het oog op de verkiezing van het defini¬tief bureau. 288. De leden van het definitief bureau worden bij geheime stemming verkozen voor een bepaalde termijn. Dit bureau bestaat uit een voorzitter, eventueel bijgestaan door één of twee ondervoorzitters, twee stemopnemers en een secretaris. De voorzitter en de secretaris moeten niet per se aandeelhouder zijn. Bij elke algemene vergadering nemen deze verkozenen plaats in het bureau. 289. Het voorlopig bureau wordt bij het begin van de algemene vergadering samen-gesteld en bestaat uit de volgende personen:1) de voorzitter: deze functie is voorbehouden aan de oudste aandeelhouder die aan-wezig is op de algemene vergadering;2) de secretaris: deze taak wordt door de jongste aanwezige leningen aandeelhouder vervuld;3) twee stemopnemers: hiervoor zijn de twee aandeelhouders die de meeste aandelen bezitten, uitverkoren. 290. Omdat het om een voorlopig bureau gaat, wordt het bureau voor elke algemene vergadering opnieuw samengesteld en kunnen er dus verschillende personen in plaats-nemen.